اطلاعات تماس
تلفن
۳۴۵۸۳۶۹۱ ۲۳ ۰۰۹۸

فکس
۳۴۵۸۳۶۹۲ ۲۳ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۲۶۷۳۵۶ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۴۴۳۴۲۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی شهرک صنعتی ایوانکی،
بلوار تلاش ، خیابان کوشش 2 ، پلاک 554 کد پستی 3595148646

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • بلوار تلاش ، خیابان کوشش 2 ، پلاک 554 کد پستی 3595148646

  • :
  • ۳۴۵۸۳۶۹۱ ۲۳ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۴۵۸۳۶۹۲ ۲۳ ۰۰۹۸

  • :
  • :

 آقای رهبر
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۳ ۳۴۵۸۳۶۹۱
 ۰۰۹۸ ۲۳ ۳۴۵۸۳۶۹۲
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۳۲۶۷۳۵۶

آدرس